Mieczysław Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/


4. Część systematyczna

4.1. Objaśnienia wstępne.

W części systematycznej omówiono gatunki motyli dziennych występujących aktualnie w Polsce, oraz te, które były kiedykolwiek wymieniane z terenu naszego kraju, a także gatunki, których występowania nie stwierdzono, ale istnieje znaczne prawdopodobieństwo znalezienia ich w Polsce.

W tekście podano ogólną charaktorystykę nadrodzin, rodzin, podrodzin i rodzajów. W opisach gatunków podano: nazwę łacińską i polską, częściej stosowane synonimy, homonimy nieważne, miejsce typowe, okres pojawu, biotop, niektóre dane bionomiczne, zmienność gatunku oraz formy i podgatunki występujące w Polsce. Rozsiedlenie w Europie podano jedynie orientacyjnie, zaś rozsiedlenie w Polsce dokładnie, ale tylko dla gatunków rzadszych i ciekawszych w oparciu o dane w literaturze oraz osobiste spostrzeżenia. W przypadkach wątpliwych lub też informacji wyraźnie błędnych, omówiono je w roz. 6 /Informacje błędne i niepewne/. Przypuszczalnie nie wszystkie błędne informacje zostały uwzględnione. Istnieje wiele źródeł błędów, których sprawdzenie jest bardzo trudne, szczególnie w sytuacji, gdy wiele dawnych zbiorów zostało w okresie wojny zniszczonych. Tekst dotyczący gatunków nie występujących w Polsce zaznaczono czarną pionową linią. Gatunki występujące w Polsce są oznaczone liczbami od 1 do 160. Numeracja gatunków jest zachowana w całej pracy. Na końcu roz. 4 zamieszczono tabelę średnich okresów pojawu /tab. 4/.

Gatunki motyli dziennych występujące w Polsce należą do dwóch nadrodzin: Papilionoidea i Hesperioidea. Pierwsza liczy 143 gatunki, druga 17.


Spis treści