Mieczysław Krzywicki - Monografia Motyli Dziennych Polski

Papilionoidea i Hesperioidea /Lepidoptera/


1. Układ treści.

Całokształt zagadnień poruszanych w pracy ujęty został w oparciu o publikacje /7.1./, informacje pisemne współczesnych entomologów /7.2./ oraz dane ze zbiorów: Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Edwarda Palika z Krakowa oraz zbioru i notatek autora. Informacje faunistyczne autora zestawiono w tabeli 3.

Czasokres badań fauny motyli został podzielony na dwa etapy. Pierwszy, od połowy ubiegłego stulecia do 1930, w którym ukazała się monografia J. Romaniszyna i F. Schillego /153/ oraz drugi od 1930 do 1976. Podział ten zachowano w całej pracy: w tabelach, na mapach i w tekście. Pozwala to niejednokrotnie na prześledzenie zaistniałych zmian fauny.

W roz. 2 omówiono krótko zagadnienia ogólne, w roz. 3 podano wykaz gatunków i podgatunków omawianych w roz. 4. Uwzględniono nazwy łacińskie i nazwy polskie, stosowane częściej synonimy i homonimy nieważne.

W części systematycznej /roz. 4/ omówiono wszystkie gatunki, o których znajdują się jakiekolwiek wzmianki w literaturze dotyczącej obszaru Polski. Układ i nomenklaturę przyjęto w oparciu o nowocześnie ujętą pracę Die Tagf alter Europas und Nordwestafrikas, L.G. Higgins'a i N.D. Riley'a /1971/ /56/ z małymi zmianami.

Syntetyczne ujęcie rozsiedlenia gatunków motyli podano w tabeli 2. Wyodrębniono 61 rejonów (rubryki 1-61) na obszarze Polski oraz 11 (rubryki 64-74) w krajach sąsiadujących. Do tabeli dołączono opisy poszczególnych rejonów /5.2/.

W tabeli 3 podano wyniki badań autora z okresu 1930-1976. Do tabeli dołączono objaśnienia z podaniem obszaru i okresu badań. Tabelę 3 potraktowano jako dokumentację zbioru autora, dane zostały włączone do tabeli rozsiedlenia 2.

Rozsiedlenie w Polsce podano na mapach jedynie dla wybranych gatunków, głównie dla zanikających i rzadkich. Dane dawniejsze (przed 1930) zaznaczono kółkiem, zaś dane nowsze (po 1930) kropką.

Na mapce 122/123 dla Philotes baton /Bgstr./ i P. vicrama /Moore/ oznaczono kółkiem lub kropką miejsca znalezienia wymienionych gatunków, bez sprecyzowania, którego z nich dotyczą. Dodatkowym dużym kółkiem zaznaczono stanowiska P. vicrama /Moore/, zaś dużym kółkiem przerywanym - stanowiska P. baton /Bgstr./.

Na osobnych mapach podano rozsiedlenie na obszarze Europy wszystkich gatunków omówionych w roz. 4. Dla Europy zachodniej uwzględniono dane Hig. i Ril. /56/ z pewnymi zmianami, zaś dla obszaru Europy do około 30° dług. wsch. - dane z prac: B./11/, Bur./31/, Cat. L.F./32/, For./46/, F./47/, Guld./51/, H./59/, Ka./62/, Kr./78, 82/, Kw./zbiór/, Kudr./86/, Merż./97/, Mo./104, 105, 106/. Nord./122/, Pet./127/, Pr./135, 136/, Slab./169/, St./180/, Sz./188/, Vi./198, 200/, W.R.J./211/.

Oznaczenia. Obszary występowania gatunku zostały zaczernione lub gęsto zakreskowane, zaś obszary pojawów sporadycznych, pojawów gatunków zalatujących i pojawów niepewnych - zakreskowane rzadko.

W roz. 6 zamieszczono uwagi ogólne i szczegółowe dotyczące danych niepewnych lub błędnych. Uwagi są uszeregowane według kolejności gatunków. Wszystkie uwagi są zasygnalizowane w tab. 2 oraz w roz. 3 literą B.


Spis treści